ایت الله حاجاقا نصر الله شاه آبادی:

دلیل ریاکاری احتیاج است. یعنی شخص فکر می کند که اگر جلوی برخی اشخاص کاری انجام دهد 

جایگاه او بالا میرود. در حالی که اگر بداند تنها موثر در عالم پروردگار است دیگر ریا معنی ندارد.