باید توسلات ما، به وجود مقدس حضرت باشد. گدایی کردن پیش آقا خرج ندارد. هر چیز می‌خواهی، از خدا و از امام زمان علیه السلام بخواه. از دعا نگذرید. دعا خیلی اثر دارد؛ خود دعا، عبادت است؛ به ویژه توسل به امام زمان وقت و بی‌وقت، را فراموش نکنید. می‌گویند: کسی که در خانه‌ای را کوبید و زیاد در زد، بالاخره در را باز می‌کنند. در خانه امام زمان را بزن. خدا می‌داند کریم است، آقا است، مهربان است.