آیت الله حاجاقا نصر الله شاه آبادی:


با تذکر زبانی منکرات از جامعه رخت خواهد بست و اینکه در جامعه شاهد وجود منکرات هستیم به جهت عدم التزام به این فریضه ی بزرگ الهی می باشد.

استاد اخلاق حوزه برخورد اسلامی و زبان نیکو را در امربه معروف از لوازم آن دانست و تاکید کرد اگر می خواهیم امر به معروف اثر کند از هرگونه شدت و خشم باید پرهیز نمود.


گردهمایی طلاب جهادی گروه طلایه داران امربه معروف ونهی از منکر بشیر.