کفى فی ثبوت ظلامتها و صحّة ما نقل من مصائبها و ما جرى علیها...


کفایت میکند [در صحت آنچه از مصائب ایشان و آنچه بر ایشان گذشته است]


مخفی بودن قبر ایشان، و وصیتشان به دفن شبانه آشکار است در مظلومیتشان


منبع: حجره فقاهت از کتاب شریف "الأنوار الإلهیة فی المسائل العقائدیة"، المیرزا جواد التبریزی، الصفحة ۱۵۳ و ۱۵٤


:books: