خیلی جالب است:

 حضرت می فرمایند بالاتر از ان چیزی نیست

 و منفعت رساندن به برادران دینی را در کنار ایمان به خدا قرار می دهند