[Photo]

استاد سید محمدمهدی میرباقری:


«عده‌ای انفاق می‌کنند و امکاناتی را خرج می‌کنند که امکانات بالاتر و شهرت و موقعیتی را در همین دنیا به دست بیاورند...

در عصر حاضر، قدرت‌های استکباری احیاناً به بعضی از کشورهای ضعیف یا به زلزله‌زده‌ها و ... کمک می‌کنند و اسمش را کمک‌های بشردوستانه می‌گذارند! این کمک‌ها اولاً در باطنش استثمار و استکبار و تفرعن و همراه با تحقیر است و ثانیاً در طمع مدیریت بر جهان هستند و انفاقشان از سر عاطفه نیست...

این کارِ مستکبرین، به هیچ‌وجه اکرام و انفاق الهی نیست؛ دنبال تجارت و داد و ستد، و دنبال مدیریت بر جهان هستند و در راه مدیریت بر جهان خرج می‌کنند! کمک‌های مالی که آنها به کشورهای مختلف می‌کنند همیشه همراه با اغراض سیاسی و استعماری است و بسیار هم واضح است.
بنابراین، انفاق می‌تواند اینطور باشد که چنین انفاقی ارزش ندارد و به درد نمی‌خورد». ۹۲/۱۰/۵